Knjigovodstvene usluge

Ocean Accounting obavlja sledeće knjigovodstvene usluge:

Pomoć pri registraciji privrednog društva u Poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
(obrazac PDP i ostala potrebna dokumentacija)
Pripremu prijave za evidentiranje u sistem PDV-a (obrazac EPPDV), kao i sve naknadne promene podataka (obrazac IEPDV)
Informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
Kontrolu pre knjiženja računovodstvenih isprava – računska tačnost i potpunost, istinitost i stvarnost poslovne promene utvrđuje lice odgovorno za sastavljanje računovodstvene isprave
  1. Vođenje poslovnih knjiga – dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige – analitičke evidencije u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
Vođenje knjige primljenih računa (KPR) i knjige izdatih računa (KIR) – za obveznike PDV-a
Obračun PDV-a i sastavljanje propisane poreske prijave
  1. Izradu kalkulacija za veleprodaju, uvoz i njihovo knjiženje
Vođenje deviznog knjigovodstva
Vođenje evidencije osnovnih sredstava i obračun amortizacije
Obračun zarada i naknada zarada sa pripadajućim poreskim prijavama
Obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa, isplate dividende i drugo sa pratećim poreskim prijavama
Izradu obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
Izradu završnog računa (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks i po potrebi promene na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i napomene)
Izradu poreskog bilansa i prateće dokumentacije za potrebe Poreske uprave
Izradu potrebnih bilansa i dokumentacije za dobijanje kredita
Nošenje i predaju poreskih prijava nadležnim državnim organima za potrebe klijenta
Pružanje pomoći i predstavljanje klijenta pred nadležnim državnim organima u postupku redovnog obraćanja i kontrole
Pružamo i dopunske, naknadne i vanredne usluge, posebno vodeći računa o konkretnim slučajevima i potrebama klijenata u datim situacijama.